Ħalli Alla jkun kif hu

462 lassen sie gott sein wie er istNistaqsi ftit mistoqsijiet lilna lkoll li għandna t-tfal. "It-tifel / tifla tiegħek qatt ma obdietx?" Jekk weġibt iva, bħall-ġenituri l-oħra kollha, naslu għat-tieni mistoqsija: "Qatt ikkastigajt lit-tifel / tifla tiegħek għal diżubbidjenza?" Kemm damet is-sentenza? Biex ngħiduha b'mod aktar ċar: "Spjegajt lil ibnek li l-piena qatt ma tintemm?" Jidher ġenn, hux?

Aħna li aħna ġenituri dgħajfin u imperfetti naħfru lil uliedna għad-diżubbidjenza. Hemm sitwazzjonijiet li fihom, jekk inqisuh xieraq f’sitwazzjoni, noħorġu piena għal reat. Nistaqsi kemm minna jħossu li hu sewwa li nikkastigaw lil uliedna stess għall-bqija ta ’ħajjitna?

Xi Nsara jriduna nemmnu li Alla, Missierna tas-Smewwiet, li la hu dgħajjef u lanqas imperfett, jikkastiga lin-nies għal dejjem ta ’dejjem, anke dawk li qatt ma semgħu b’Ġesù. Huma jgħidu, Alla, kun mimli grazzja u ħniena.

Ejja nieħdu mument biex naħsbu fuq dan, għax hemm distakk enormi bejn dak li nitgħallmu minn Ġesù u dak li jemmnu xi Nsara dwar il-kundanna eterna. Pereżempju, Ġesù jikkmandana biex inħobbu lill-għedewwa tagħna u anke nagħmlu l-ġid lil dawk li jobogħduna u jippersegwitawna. Xi Kristjani jemmnu li Alla mhux biss jobgħod lill-għedewwa tiegħu, imma litteralment iħallihom jaħarqu fl-infern, bla ħniena u bla waqfien għall-eternità kollha.

Min-naħa l-oħra, Ġesù talab għas-suldati li sallbuh: "Missier, aħfrilhom għax ma jafux x'qed jagħmlu." Xi Kristjani jgħallmu li Alla jaħfer biss lil ftit li Hu predestinat li jaħfer qabel ma nħolqot id-dinja. Kieku dan kien minnu, it-talb ta ’Ġesù ma kienx jagħmel dik id-differenza kbira, hux hekk?  

Piż tqil

Mexxej taż-żgħażagħ Kristjani qal lil grupp ta ’adolexxenti storja morbida dwar il-laqgħa ma’ raġel. Hu stess ħassu mġiegħel biex ixandar il-vanġelu lil dan ir-raġel, iżda naqas milli jagħmel hekk waqt il-konversazzjoni tagħhom. Wara sar jaf li r-raġel miet f’inċident tat-traffiku fl-istess ġurnata. "Dan ir-raġel issa qiegħed fl-Infern," qal lit-teenagers żgħażagħ ta 'għajnejn kbar, "fejn qed isofri turmenti indeskrivibbli." Imbagħad, wara pawża dramaturġika, żied jgħid: "U dak issa qiegħed fuq spallejja". Huwa qalilhom dwar il-ħmar il-lejl li kellu dwar il-falliment tiegħu. Huwa kien mimdud fis-sodda jibki għall-idea orribbli li dan il-fqir kien ikollu jissaporti l-prova tal-infern għal dejjem.

Nistaqsi kif xi nies jirnexxilhom jarmonizzaw il-fidi tagħhom b’tant ħila li jemmnu li Alla tant iħobb id-dinja li bagħat lil Ġesù biex jiġi salvat. Min-naħa l-oħra, jemmnu (bi twemmin stunted) li Alla huwa daqshekk terribbli inept biex isalva lin-nies u li rridu nibagħtuhom l-Infern minħabba l-inkompetenza tagħna. "Wieħed huwa salvat bil-grazzja, mhux xogħlijiet," jgħidu, u dan hu sewwa. Għandhom l-idea, kuntrarjament għall-evanġelju, li d-destin etern tal-bnedmin jiddependi fuq is-suċċess jew il-falliment tal-ħidma evanġelistika tagħna.

Ġesù huwa s-Salvatur, is-Salvatur u l-Feddej!

Kemm aħna l-bnedmin inħobbu lil uliedna, kemm huma maħbuba minn Alla? Hija mistoqsija retorika - Alla jħobbok infinitament aktar milli nistgħu nkunu qatt.

Ġesù qal: “Fejn hemm missier fostkom li, meta jitolbu ħuta, joffri lil ibnu serp għall-ħut? ... Jekk int, li int ħażin, tista 'tagħti rigali tajbin lil uliedek, kemm iktar Missier tas-Smewwiet jagħti l-Ispirtu s-Santu lil dawk li jistaqsuh! " (Luqa 11,11:13 u).

Il-verità hija hekk kif jgħidilna Ġwanni: Alla verament iħobb id-dinja. «Għax Alla tant ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex dawk kollha li jemmnu fih ma jintilfux, imma jkollhom il-ħajja eterna. Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jiġġudika d-dinja, imma biex id-dinja tiġi salvata permezz tiegħu » (Ġwanni 3,16-17).

Is-salvazzjoni ta ’din id-dinja - dinja li Alla tant iħobb li bagħat lil Ibnu biex isalvaha - tiddependi fuq Alla u fuq Alla biss. Jekk is-salvazzjoni kienet tiddependi minna u s-suċċess tagħna biex inwasslu l-evanġelju lin-nies, allura verament ikun hemm problema kbira. Madankollu, ma jiddependix minna, imma minn Alla biss. Alla bagħat lil Ġesù biex jagħmel dan ix-xogħol li jsalvana u Hu għamilha.

Ġesù qal: «Għax din hija r-rieda ta’ Missieri, li kull min jara lill-Iben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta ’dejjem; u jiena nrabbih fl-aħħar jum » (Ġwanni 6,40).

Is-salvazzjoni hija x-xogħol ta ’Alla, u l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu jagħmlu dan tassew tajjeb. Hija barka li tkun parti mix-xogħol tajjeb tal-evanġeliżmu. Imma għandna nkunu konxji wkoll li Alla ħafna drabi jaħdem minkejja l-inkapaċità tagħna.

Ħassejtek ħati dwar in-nuqqas tiegħek li tipprietka l-evanġelju lil xi ħadd? Għaddi l-piż lil Ġesù! Alla mhux goff. Ħadd ma jiżloq minn subgħajh u m'għandux imur l-infern minħabba fihom. Alla tagħna hu tajjeb u ħanin u setgħan. Tista 'tafdah biex joqgħod għalik u għan-nies kollha b'dan il-mod.

minn Michael Feazell


pdfĦalli Alla jkun kif hu