Ħalli Alla jkun kif hu

462 ħallihom ikunu alla kif inhu Nistaqsi ftit mistoqsijiet lilna lkoll li għandna tfal. "It-tifel tiegħek qatt ma obbixxek?" Jekk weġibt iva, bħall-ġenituri l-oħra kollha, naslu għat-tieni mistoqsija: "Qatt kastigajt lil uliedek għal diżubbidjenza?" Kemm iddum is-sentenza? Fi kliem iktar ċar: "Spjegajt lit-tifel / tifla tiegħek li l-kastig ma jispiċċa qatt?" Ħsejjes miġnun, hux?

Aħna li aħna ġenituri dgħajfa u imperfetti naħfru lil uliedna meta ġew diżubbidjenti. Hemm sitwazzjonijiet fejn nikkastigaw reat jekk inqisuh f’sitwazzjoni xierqa. Nistaqsi kemm minna jaħsbu li hu sewwa li nikkastigaw lil uliedna stess għall-bqija ta ’ħajjithom?

Xi Kristjani jridu jemmnu li Alla, il-Missier tagħna tas-sema, li la huwa dgħajjef u lanqas imperfett, jikkastiga lin-nies għal dejjem ta ’dejjem, anke dawk li qatt ma semgħu dwar Ġesù. Huma jgħidu, Alla, kun mimli grazzja u ħniena.

Ejja nieħdu mument biex naħsbu dwaru, billi hemm lakuna kbira bejn dak li nitgħallmu minn Ġesù u dak li xi Nsara jemmnu dwar id-damnazzjoni eterna. Pereżempju: Ġesù kmandana biex inħobbu l-għedewwa tagħna u biex nagħmlu l-ġid anke lil dawk li jobogħdu u jippersegwitawna. Xi Kristjani jemmnu li Alla mhux biss jobgħod lill-għedewwa tiegħu, iżda litteralment jagħmilhom jaħarqu fl-infern u dan bla heda għal dejjem.

Min-naħa l-oħra, Ġesù talab għas-suldati li msallab lilu: "Missier, aħfrilhom għax ma jafux x'qed jagħmlu." Uħud mill-insara jgħallmu li Alla jaħfer biss lil ftit li hu predestinat li jaħfer qabel ma ġiet maħluqa d-dinja. Kieku dan kien veru, it-talb ta ’Ġesù ma kienx ikun għamel differenza daqshekk kbira?

Piż tqil

Mexxej taż-żgħażagħ Kristjani qal lil grupp ta ’adoloxxenti storja morbida dwar laqgħa ta’ raġel. Huwa nnifsu ħassu msaħħa biex jipprietka l-evanġelju lil dan ir-raġel, imma naqas milli jagħmel dan waqt il-konversazzjoni tagħhom. Aktar tard sar jaf li r-raġel kien miet f’inċident tat-traffiku fl-istess jum. "Dan ir-raġel issa jinsab fl-Infern," qal lill-adoloxxenti żgħażagħ Kristjani żgħar, b'għajnejhom kbar, "fejn qiegħed isofri turmenti indiskribibbli." Imbagħad, wara pawsa drammaturġika, huwa żied: "U dak issa qiegħed fuq l-ispallejn tiegħi". Huwa qalilhom dwar il-inkubi li kellu dwar in-nuqqas tiegħu. Huwa kien mimdud fis-sodda jibki fuq l-idea orribbli li dan ir-raġel fqir ikollu jsofri l-ordeal tal-infern għal dejjem.

Nistaqsi kif xi nies jirnexxielhom jarmonizzaw il-fidi tagħhom b’mod tant ħila li jemmnu li Alla jħobb id-dinja tant li bagħat lil Ġesù biex jiġi salvat. Min-naħa l-oħra, jemmnu (bi twemmin stunted) li Alla huwa terriblement inept biex isalva n-nies u li għandna nibagħtuhom fl-Infern minħabba l-inkompetenza tagħna. "Wieħed isalva bil-grazzja, mhux jaħdem," jgħidu, u dak hu sewwa. Huma għandhom l-idea, kuntrarju għall-evanġelju, li d-destin etern tal-irġiel jiddependi fuq is-suċċess jew il-falliment tax-xogħol evanġelistiku tagħna.

Ġesù huwa s-Salvatur, is-Salvatur u l-Feddej!

Kemm aħna l-bnedmin iħobbu lil uliedna, kemm huma aktar maħbubin minn Alla? Din hija mistoqsija retorika - Alla jħobbha infinitament aktar milli nistgħu qatt nagħmlu.

Ġesù qal: “Fejn hemm missier fostkom li, meta jitlob għal ħuta, joffri lil ibnu serp għall-ħuta? ... Jekk int, li hu ħażin, tista 'tagħti rigali tajbin lil uliedek, kemm aktar il-Missier tas-Smewwiet jagħti l-Ispirtu s-Santu lil dawk li jitolbuh! " (Luqa 11,11:13 u).

Il-verità hija eżatt kif jgħidilna Ġwanni: Alla verament iħobb id-dinja. «Għax Alla tant ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-uniku imnissel tiegħu, biex dawk kollha li jemmnu fih ma jitilfux, imma jkollhom il-ħajja ta 'dejjem. Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jiġġudika d-dinja, imma biex id-dinja tkun tista ’tiġi salvata permezz tiegħu» (Ġwanni 3,16-17).

Is-salvazzjoni ta ’din id-dinja - dinja li Alla jħobb tant li Hu bagħat lil Ibnu biex isalvaha - jiddependi fuq Alla u biss fuq Alla biss. Jekk is-salvazzjoni tiddependi minna u s-suċċess tagħna biex inwasslu l-Evanġelju lin-nies, ikun hemm problema verament kbira. Madankollu, dan ma jiddependix fuqna, iżda biss fuq Alla. Alla bagħat lil Ġesù biex iwettaq dan ix-xogħol, biex isalvana, u Huwa wettaq dan.

Ġesù qal: “Għal din hija r-rieda ta’ Missieri, li kull min jara l-Iben u jemmen fih għandu jkollu l-ħajja ta ’dejjem; u jien se ngħolluh fl-aħħar jum » (Ġwanni 6,40).

Huwa n-negozju ta 'Alla li jsalva, u l-Missier, l-Iben, u l-Ispirtu s-Santu sejrin verament tajjeb. Hija barka li tkun involut fix-xogħol tajjeb tal-evanġelizmu. Madankollu, għandna nkunu konxji wkoll li Alla ta ’spiss jaħdem minkejja l-inkapaċità tagħna.

Int ħabbtek b’kuxjenza ħatja talli naqset milli tippridka l-evanġelju lil xi ħadd? Għaddi l-piż lil Ġesù! Alla mhux skomdi. Ħadd ma jiżloq minn idejh u ma jrid imur fl-infern minħabba tagħha. Alla tagħna huwa tajjeb u ħanin u qawwi. Tista 'tafdah biex jaħdem għalik u għal kulħadd b'dan il-mod.

minn Michael Feazell


pdfĦalli Alla jkun kif hu