Ġes: il-wegħda

510 Ġesu ’l-wegħda It-Testment il-Qadim jgħidilna li aħna l-bnedmin konna maħluqa fix-xbieha ta ’Alla. Ma kienx twil qabel aħna l-bnedmin dineb u konna mkeċċija mill-ġenna. Imma bil-kelma tal-qorti ħarġet kelma ta ’wegħda. Alla qal: «Irrid inpoġġi għedewwa bejnek (Satana) u l-mara u bejn iż-żerriegħa tiegħek u ż-żerriegħa tagħha; hu (Ġesù) se tfarrak rasek u int (Ġesù) stab fl-għarqub » (Ġenesi 1:3,15). Liberatur tad-dixxendenti ta ’Eva kien jasal biex isalva lin-nies.

L-ebda soluzzjoni fil-vista

Eva probabbilment tittama li l-ewwel tifel tagħha jkun is-soluzzjoni. Iżda Kajjin kien parti mill-problema. Id-dnub infirex u mar għall-agħar. Kien hemm fidwa parzjali fil-ħin ta 'Noè, iżda d-dnub kompla. Kien hemm id-dnub tan-neputi ta ’Noè u allura dak ta’ Babilonja. L-umanità kompliet ikollha problemi u ttamat xi ħaġa aħjar, iżda qatt ma setgħet tiksebha.

Xi wegħdi importanti saru lil Abraham. Imma hu miet qabel ma rċieva l-wegħdiet kollha. Kellu tifel imma bla pajjiż u ma kienx barka għall-ġnus kollha. Il-wegħda għaddiet lil Isaac u aktar tard lil Jacob. Ġakobb u l-familja tiegħu ġew l-Eġittu u saru nazzjon kbir, iżda ġew skjavjati. Xorta, Alla żamm il-wegħda tiegħu. Alla ġabhom barra mill-Eġittu b’mirakli spettakolari. Il-ġens ta ’Iżrael kompla jmur wara l-wegħda. Il-mirakli ma għenux, ftit daqskemm iżżomm il-liġi. Huma dineb, iddubitaw, wandered fid-deżert għal 40 sena. Alla baqa ’veru għall-wegħda tiegħu u ġab in-nies fl-art ta’ Canaan u permezz ta ’ħafna mirakli li tahom l-art.

Huma kienu għadhom l-istess nies midinbin, u l-ktieb tal-imħallfin jurina wħud mid-dnubiet tan-nies, għax baqgħu jaqgħu fl-idolatrija. Kif jistgħu dawn ikunu dejjem barka għal nazzjonijiet oħra? Fl-aħħar, Alla kellu t-tribujiet tat-tramuntana ta ’Iżrael immexxija fil-magħluq mill-Assirjani. Għandek taħseb li kieku dawru l-Lhud lura, iżda ma.

Alla ħalla l-Lhud fil-magħluq f'Babilonja għal ħafna snin, u numru żgħir minnhom biss irritornaw Ġerusalemm wara. Il-nazzjon Lhudi sar dell tal-awto preċedenti tiegħu. Huma ma kinux aħjar fl-art imwiegħda milli fl-Eġittu jew f'Babilonja. Huma groan: Fejn hi l-wegħda li Alla għamel lil Abraham? Kif se nkunu dawl għan-nazzjonijiet? Kif se jiġu mwettqa l-wegħdiet lil David jekk ma nistgħux nikkontrollaw lilna nfusna?

Taħt il-ħakma Rumana, in-nies kienu diżappuntati. Uħud ċedew it-tama. Xi wħud ingħaqdu ma 'movimenti ta' reżistenza taħt l-art. Oħrajn ippruvaw ikunu iktar reliġjużi u japprezzaw il-barkiet t’Alla.

A glimmer ta 'tama

Alla beda jwettaq il-wegħda tiegħu ma ’tifel illeġittimu. "Ara, verġni se tkun tqila u twelled iben, u huma jagħtuh l-isem Immanuel, li jfisser tradott: Alla magħna" (Mattew 1,23) Huwa kien l-ewwel imsejjaħ Ġesù - bl-isem Ebrajk "Yeshua", li jfisser li Alla se jsalvana.

L-anġli qalu lir-rgħajja li Salvatur twieled f’Betlem (Luqa 2,11). Huwa kien is-salvatur, iżda ma salva lil ħadd f'dak il-mument. Huwa saħansitra kellu jsalva lilu nnifsu għax il-familja kellha taħrab biex issalva lit-tifel minn Erodi, ir-Re tal-Lhud.

Alla resaq lejna għax żamm il-wegħdiet tiegħu u huwa l-bażi tat-tamiet kollha tagħna. L-istorja tal-Iżrael turi kemm-il darba li l-metodi tal-bniedem ma jaħdmux. Ma nistgħux niksbu l-iskopijiet ta 'Alla waħedna. Alla jaħseb fil-bidu ċkejkna, fis-saħħa mentali minflok fil-qawwa fiżika, fir-rebħa fid-dgħjufija minflok fil-poter.

Meta Alla tana Ġesù, huwa wettaq il-wegħdiet tiegħu u ġab dak kollu li kien bassar.

It-twettiq

Aħna nafu li Ġesù kiber biex jagħti ħajtu bħala fidwa għal dnubietna. Hu jġibna l-maħfra u huwa d-dawl tad-dinja. Huwa ġie biex jegħleb lix-xitan u l-mewt innifsu billi jegħleb lilu wara mewtu u l-irxoxt. Nistgħu naraw kif Ġesù jwettaq il-wegħdi ta ’Alla.

Nistgħu naraw ħafna iktar mill-Lhud madwar 2000 sena ilu, imma għadna ma narawx kollox. Għadna ma narawx kull wegħda li twettqet. Ma narawx lil Satana b'katina fejn ma jista 'jisseduka lil ħadd. Għadna ma narawx li kulħadd jaf lil Alla. Għadna ma narawx it-tmiem tal-biki u d-dmugħ, il-mewt u l-mewt. Għadna rridu r-risposta finali. Ġesù għandna tama u sigurtà biex nagħmlu dan.

Għandna wegħda li ġiet minn Alla, li kienet imħaddna minn ibnu u ssiġillata mill-Ispirtu s-Santu. Aħna nemmnu li dak kollu li ġie mwiegħed se jasal u li Kristu se jwettaq ix-xogħol li beda. It-tama tagħna qed tibda tagħti l-frott u ninsabu kunfidenti li l-wegħdiet kollha se jiġu sodisfatti. Hekk kif sibna t-tama u l-wegħda ta ’salvazzjoni fit-tifel Ġesù, nistennew it-tama u l-wegħda tal-perfezzjoni f’Ġesù Rxoxt. Dan japplika għat-tkabbir tar-Renju ta ’Alla u wkoll għall-ħidma tal-Knisja f’kull persuna waħda.

Nittamaw għalina nfusna

Meta n-nies jaslu biex jemmnu fi Kristu, ix-xogħol Tiegħu fik jikber. Ġesù qal li aħna lkoll għandna twieldu mill-ġdid. Jekk nemmnu fih, l-Ispirtu s-Santu jdur magħna u joħloq ħajja ġdida fina. Kif wiegħed Ġesù, huwa jidħol għall-ħajja fina. Xi ħadd darba qal: "Ġesù jista 'jitwieled elf darba u ma jkun ta' l-ebda użu għalija jekk ma jitwieledx fija".

Nistgħu nħarsu lejna nfusna u naħsbu, "Ma narax ħafna hawn. Mhux wisq aħjar minn 20 sena ilu. Għadni qed niġġieled bid-dnub, id-dubju u l-ħtija. Jien għadni egoist u stubborn. Mhux aħjar li tkun persuna alla mill-poplu tal-qedem ta 'Iżrael. Nistaqsi jekk Alla verament jagħmel xejn f'ħajti. Ma jidhirx li għamilt progress. "

It-tweġiba hija li tiftakar Ġesù. Il-bidu spiritwali tagħna ma jidhirx li hu tajjeb issa, imma huwa għaliex Alla jgħid li huwa tajjeb. Dak li għandna fina huwa biss ħlas parzjali. Huwa bidu u huwa garanzija minn Alla nnifsu. L-Ispirtu s-Santu fina huwa ħlas parzjali tal-glorja li ġejja.

Luqa jgħidilna li l-anġli kantaw meta twieled Ġesù. Kien mument ta 'trijonf, għalkemm in-nies ma setgħux jarawh b'dan il-mod. L-anġli kienu jafu li r-rebħa kienet ċerta għax qalilhom Alla.

Ġesù jgħidilna li l-anġli jifirħu meta jindem. Huma jkantaw għal kull persuna li tasal biex temmen fi Kristu għax twieled tifel ta ’Alla. Hu se jieħu ħsiebna. Anke jekk il-ħajja spiritwali tagħna mhix perfetta, Alla se jkompli jaħdem fina sakemm Hu jlesti x-xogħol tiegħu fina.

Hekk kif hemm tama kbira fit-tarbija ta ’Ġesù, hemm tama kbira fit-tarbija tat-twelid Kristjan. Ma jimpurtax kemm ilek nisrani, hemm tama tremenda għalik għax Alla investa fik. Hu ma jagħtix ix-xogħol li beda. Ġesù huwa prova li Alla dejjem iżomm il-wegħdi tiegħu.

minn Joseph Tkach


pdfĠes: il-wegħda