Is-salvazzjoni tad-dinja kollha

Fil-jiem li Ġesù twieled f’Betlem iktar minn 2000 sena ilu, kien hemm raġel twajba jismu Simeon li kien jgħix Ġerusalemm. L-Ispirtu s-Santu kien żvela lil Simeon li ma kienx se jmut sakemm jara lil Kristu tal-Mulej. Darba minnhom, l-Ispirtu s-Santu wassal lil Simeon fit-tempju dakinhar stess li l-ġenituri ġabu lit-tarbija Ġesù biex tissodisfa r-rekwiżiti tat-Tora. Meta Simeon ra lit-tarbija, huwa ħa lil Ġesù f'qalbu, faħħar lil Alla u qal: Mulej, issa ħalli l-qaddej tiegħek jimxi fil-paċi, kif għedt; għal għajnejja rajt is-Salvatur tiegħek, li int ħejjejt quddiem il-popli kollha, dawl li jdawwal il-ġentili u bil-prezz tal-poplu tiegħek Iżrael (Luqa 2,29-32).

Simeon faħħar lil Alla għal dak li l-kittieba, il-Fariżej, il-qassisin il-kbar u l-għalliema tal-liġi ma setgħux jifhmu: il-Messija ta ’Iżrael wasal mhux biss għas-salvazzjoni ta’ Iżrael, iżda wkoll għas-salvazzjoni tal-popli kollha tad-dinja. Isaija kien bassar dan ħafna qabel: Mhux biżżejjed li int il-qaddej tiegħi biex tgħolli t-tribujiet ta ’Ġakobb u biex terġa’ tferrex l-imxerrdin ta ’Iżrael, imma jien għamilt ukoll id-dawl tal-pagani li int is-salvazzjoni tiegħi sal-aħħar l-art (Isaija 49,6). Alla sejjaħ lill-Iżraelin mill-popli u firdhom bħala poplu ta 'ġid permezz ta' patt. Imma hu ma għamlux biss għaliha; fl-aħħar għamel dan għas-salvazzjoni tal-popli kollha. Meta twieled Ġesù, anġlu deher lil grupp ta ’rgħajja li ħadu ħsieb il-qatgħat tagħhom bil-lejl.

Il-glorja tal-Mulej iddaqqet u l-anġlu qal:
Tibżax! Behold, nipproklama lilek ferħ kbir li se jasal għan-nies kollha; għas-Salvatur twieled lilek illum, li hu Kristu l-Mulej fil-belt ta ’David. U dak għandu bħala sinjal: issib it-tifel imgeżwer fil-ħrieqi u mimdud fil-presepju. U minnufih kien hemm il-kotra ta ’eżerċti tas-sema flimkien mal-anġlu, li faħħar lil Alla u qal: Glorja lil Alla fl-ogħla u l-paċi fid-dinja man-nies tar-rieda tajba tiegħu (Luqa 2,10-14).

Meta ddeskriva l-kobor ta ’dak li kien qed jagħmel Alla permezz ta’ Ġesù Kristu, Pawlu kiteb: Għax għoġbu lil Alla li l-abbundanza kollha trid tgħammru fih u li jirrikonċilja kollox miegħu, kemm jekk hu fid-dinja jew fis-sema, billi: Paċi magħmula minn demmu fuq is-salib (Kolossin 1,19: 20). Hekk kif Simeon kien ipproklama dwar it-tifel Ġesù fit-tempju: permezz tal-iben t’Alla stess, is-salvazzjoni kienet waslet fid-dinja kollha, għall-midinbin kollha, anke għall-għedewwa kollha ta ’Alla.

Pawlu kiteb lill-knisja f’Ruma:
Għax Kristu miet għalina fiż-żmien meta konna għadna dgħajfin. Issa ma tantx imut ħadd għall-fini ta 'wieħed biss; forsi għall-fini tat-tajjeb huwa jiddejjaq ħajtu. Imma Alla juri l-imħabba tiegħu għalina fil-fatt li Kristu miet għalina meta konna għadna midinbin. Kemm iktar ser isalvana mill-rabja issa li aħna ġew iġġustifikati bid-demm tiegħu! Għax jekk konna rikonċiljati ma ’Alla bil-mewt ta’ ibnu meta konna għadna għedewwa, kemm iktar se nkunu salvati minn ħajtu wara li issa nkunu rikonċiljati (Rumani 5,6-10). Minkejja n-nuqqas ta ’Iżrael li jżomm il-patt li Alla kien għamel magħhom u minkejja d-dnubiet kollha tal-pagani, permezz ta’ Ġesù Ġesù wettaq dak kollu li kien meħtieġ biex isalva d-dinja.

Ġesù kien prophesed Messija, ir-rappreżentant perfett tal-poplu patt, u bħala tali wkoll id-dawl għall-pagani, dak li permezz tiegħu kemm Iżrael kif ukoll il-popli kollha ġew salvati mid-dnub u miġjuba fil-familja ta ’Alla. Huwa għalhekk li l-Milied huwa żmien biex niċċelebraw l-akbar rigal ta ’Alla għad-dinja, id-don tal-iben wieħed u uniku tiegħu, Sidna u Salvatur Ġesù Kristu.

minn Joseph Tkach


pdfIs-salvazzjoni tad-dinja kollha